Database over offentlige dokumenter i veisaken:

Rødt tall etter filnavnet angir at dokumentet ikke er søkbart og hvor mange sider det er å lese

  FRA TIL DOK.DATO DOKUMENTTITTEL
Balsfjord kommune                        
BK ber om innspill.pdf 1 BK Adresseliste 21.01.2010 Vedr. ny E6 - vegtrase 2              
Arealplan for Balsfjord kommune, Samfunnsanalyse   BK   08.02.2010 Kap. 3 og 5 er redigert 26.02.2010              
2010-09-20_10-39-01.PDF.PDF   BK ? Høringsparter 13.04.2010 Reguleringsplan Nordkjosbotn sør - Underretningsliste              
Avtaledokument reguleringsplan.pdf 5 BK og SVV   1987 Avtaledokument Reguleringsplan for Nordkjosbotn - Storfjord grense i Balsfjord kommune              
Særutskrift formannskapsmøte.pdf 2 Siri Skaalvik   13.05.2011 Særutskrift: Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense              
                       
Fylkesmannen i Troms                        
2010-11-05_13-37-02.PDF.PDF   FMTR Asplan Viak 01.11.2010 Merknader til varsel om oppstart med forslag til planprogram - områderegulering for Nordkjosbotn industri- og næringsområde              
2011-01-28_13-47-45.PDF.PDF   FMTR Jf. Adresseliste 21.01.2011 Innspill til ny E6 "Balsfjord grense - Hellarberget" i Storfjord kommune              
Fylkesmannen, 21.01.2011.pdf 3 FMTR Jf. Adresseliste 21.01.2011 Innspill til ny E6 fra Nordkjosbotn og til Storfjord grense i Balsfjord kommune              
Fylkesmannen, merknader 15.04.2011.pdf   FMTR SVV 15.04.2011 Merknader - Varsel om planoppstart. Omlegging E6 Nordkjosbotn - Hatteng og utbedring av E6/E8 Nordkjosbotn - Jernberg              
                       
NVE                        
Planverk ny E6 Nordkjosbotn-Storfjord.PDF   Forsgren Eva Region Nord 15.10.2010 Planverk ny E6 Nordkjosbotn-Storfjord              
Planverk for ny E6 Nordkjosbotn-Storfjord (E-post)   Forsgren Eva Grønsberg Kjell 04.11.2010 Planverk for ny E6 Nordkjosbotn-Storfjord - E6 Balsfjord grense-Hellarberget - Balsfjord kommune              
Uttalelse frå NVE, kryssing av Nordkjoselva for alt. 3.pdf 2 NVE SVV 24.11.2003 Kommentarer til tilleggsutredningen - E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense - Storfjord kommune              
2010-10-13_12-41-27.PDF.PDF   NVE Asplan Viak 13.10.2010 NVEs uttalelse til oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Reguleringsplan for Nordkjosbotn sør - Balsfjord kommune              
2010-11-16_12-02-42.PDF.PDF   NVE SVV 16.11.2010 Tilbakemelding på referat samt presisering av NVEs vurderinger              
2011-02-07_09-38-04.PDF.PDF   NVE SVV BK 04.02.2011 Krav til videre utredning til reguleringsplanen for E6 mellom Nordkjosbotn og Hellarberget- Balsfjord kommune              
2011-02-07_09-39-57.PDF.PDF   NVE Adresseliste 07.02.2011 Krav til videre utredning til reguleringsplanen for E6, grense Hellarberget - Storfjord kommune, Troms fylke              
2011-06-01_08-37-45.PDF.PDF   NVE SVV 01.06.2011 Innspill planprogram - omlegging E6 Nordkjosbotn-Hatteng og tiltak E6/E8 Nordkjosbotn-Jernberg - gang-/sykkelveg Oteren -Balsfjord og Storfjord kommune              
                       
Grunneiere                        
Leserbrev Emil Sjøthun - Omlegging av E6.pdf   Emil Sjøthun   12.08.2011 Omlegging av E6/E8 og reguleringsplan Nordkjosbotn sør              
Leserbrev Omlegging E6.pdf   Emil Sjøthun   20.08.2011 Omlegging av E6/E8 Nordkjosbotn-Hellarberget i Storfjord              
Merknader nye E8 Nordkjosbotn - Storfjord.pdf   Grunneiere i Nordkjosbotn v/Lise Bakkevold BK 29.04.2011 Vedrørende vegtrasé Nordkjosbotn-Oteren              
Brev til kommunestyret, ordfører og partiledere.pdf   Grunneiere omr. Sætermo - Øvergård BK 28.04.2011 Vedr.: Ny E6, Nordkjosbotn - Storfjord grense              
Brev fra Nedrum og Skjold.pdf 1 Jon Nedrum, Bjørnar Skjold BK 28.03.2011 Vedr. vegtrasé ny E6              
Nye Troms artikkel 8des2011.pdf   Leif A. Stensland   08.12.2011 Intervju etter veimøte 4. desember 2011              
GetDoc11-45-3.pdf   Lise Bakkevold FMTR 28.02.2011 E8 trase nordkjosbotn-storfjord              
nye E8 nordkjosbotn- storfjord.pdf   Lise Bakkevold "veldig mange" 02.05.2011 Følgeskriv              
Underskriftsliste fra oppsitterne Tu-Trangen 11 juni 07.pdf   Oppsittere Tu - Trangen Kommunestyrerep. 11.06.2007 Underskriftsliste fra oppsitterne strekningen Tu - Trangen              
Vedr kommunedelplan E6.pdf   Oppsittere Tu - Trangen Kommunestyrerep. 11.06.2007 Vedrørende kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense              
Leserinnlegg i NyeTroms av Torbjørn Borge.pdf   Torbjørn Borge BK 01.09.2011 Alternativ 2 vs. Alternativ 3              
Info og synspunkter.pdf   Aksjonsgruppa Tue - Fjelle Kommunestyrerep. 14.08.2007 Informasjon og synspunkter til kommunestyremøtet 21. august 2007
Kart Tu-Fjelle.pdf   Aksjonsgruppa Tue - Fjelle Kommunestyrerep. 14.08.2007 Traséer og hus tegnet inn på flyfoto tatt 5. august 2004
Underskrifter.pdf 8 Aksjonsgruppa Tue - Fjelle Kommunestyrerep. 14.08.2007 Underskriftsliste: Vi er i mot at veien bygges etter alternativ 3 - 3US
Underskriftsliste veimøte på Ruud 4des11.PDF   Berørte beboere på Balsfjordeidet Adresseliste 04.12.2011 Underskrifter berørte beboere på Balsfjordeidet
Uttalelse fra veimøte på Ruud 4des2011.pdf   Berørte beboere på Balsfjordeidet Adresseliste 04.12.2011 Veimøtet vedtok enstemmig en veilinje som ønskes utredet i henhold til krav fra NVE og Fylkesmannen i Troms
Veilinja vekta - Storfjord grense vedtatt av Veimøtet 4des2011   Berørte beboere på Balsfjordeidet Adresseliste 04.12.2011 Veilinja Nordkjosbotn - Storfjord grense tegnet inn på kart
Veilinja vekta - Øvergård vedtatt av veimøtet Ruud 4des2011.pdf   Berørte beboere på Balsfjordeidet Adresseliste 04.12.2011 Veilinja Nordkjosbotn - Øvergård tegnet inn på flyfoto
Veilinje Øvergård - Storfjord grense vedtatt av Veimøtet 4des11   Berørte beboere på Balsfjordeidet Adresseliste 04.12.2011 Veilinja Øvergård - Storfjord grense tegnet inn på flyfoto
                       
SVV                        
Tilleggutreiing, konsekvensar.pdf   SVV   1998 Forslag til kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense Konsekvensutredningsrapport Tilleggeutredning              
Kart, alt. 3 B3.pdf 1 SVV   24.09.1999 Plantegning Alt. 3              
2010-10-18_10-22-22.PDF.PDF   SVV   21.12.1999 Plantegning              
Kdp, alt. trasèer.pdf 1 SVV   01.12.2000 Oversikt over traseer              
Kommedelplan Balsfjord, tekstdel med kartbilag nr. 1.pdf   SVV   01.12.2000 Planhefte 1 Forslag til kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense  Tekstdel med kartbilag              
Kommunedeplan Balsfjord, konsekvensutr. nr. 2A.pdf   SVV   01.12.2000 Planhefte 2A Forslag til kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense  Konsekvensutredningsrapport              
Kommuneplanmelding Balsfjord, merknadsbeh. nr. 3.pdf   SVV   01.01.2006 Planhefte 3 Forslag til kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense Merknadsbehandling              
Kdp E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense. Notat til planhefte 3   SVV Regionvegsjef 16.01.2006 Kommunedelsplan E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense, Notat til planhefte 3 - merknadsbehandling.              
Oversendelsebrev, 01.03.06.pdf   SVV BK 01.03.2006 Kommunedelplan E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense - oversendelse til vedtak i Balsfjord kommunestyre              
Håndbok 272 Boliginnløsning.pdf   SVV   31.01.2008 Boliginnløsning Retningslinjer              
2010-09-20_10-38-44.PDF.PDF   SVV ? 13.10.2010 Reguleringsplan Nordkjosbotn - kart planområde              
2010-10-18_10-21-01.PDF.PDF   SVV NVE 13.10.2010 Orientering om oppstart av reguleringsplan, ny E6 mellom Nordkjosbotn i Balsfjord kommune og Hatteng i Storfjord kommune              
Referat, NVE og Fylkesmannen 11.11.10.PDF   SVV   11.11.2010 Møte angående vurdering E6 Nordkjosbotn-Hatteng (Hellarberget) - føreliggande planverk/oppstart reguleringsplan              
Referat.PDF   SVV NVE 12.11.2010 Vedlegg: Referat, NVE og Fylkesmannen 11.11.10.doc              
Referat Rådhuset 8 des 2010.pdf   SVV BK, FMTR, NVE, 08.12.2010 Drøfting - E6 Nordkjosbotn- Storfjord grense - føreliggande planverk og oppstart reguleringsplan              
Info til berørte grunneiere Alt. 2.pdf 5 SVV Berørte grunneiere 26.02.2011 Varsel om planoppstart Omlegging E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense              
Planprogram - E6 Nordkjosbotn til Storfjord kommune.PDF   SVV Berørte grunneiere 01.03.2011 Forslag til Planprogram, reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense              
Oppstartbrev.PDF.PDF   SVV NVE 03.03.2011 Varsel om planoppstart Omlegging E6 Nordkjosbotn-Hatteng og tiltak E6/E8 Nordkjosbotn Jernberg              
e-post fra statens vegvesen datert 04032011.pdf.pdf   SVV NVE 04.03.2011 Vedlegg: Melding om planstart..doc; E6,E8 Nordkjosbotn-Jernberg.pdf              
Vegprosjekt Ny E6   SVV   16.03.2011 Klipp fra vegvesenets nettside om E6 Nordkjosbotn - Hatteng              
Folkemøte i Nordkjosbotn 30 mars.pdf   SVV   30.03.2011 Folkemøte i Nordkjosbotn 30 mars. 2011              
Formannskap 10. mai.pdf   SVV   10.05.2011 Balsfjord kommune, formannskapet 10.05.2011              
Referat Rådhuset 10 mai 2011.pdf   SVV Deltakarar 10.05.2011 Møte for å drøfte status for planarbeidet              
Referat, 10. mai orientering Formannskap Balsfjord.pdf   SVV   10.05.2011 Referat              
SKMBT_C45111070109070.pdf 1 SVV Forsgren Eva 31.05.2011 Følgeskriv: VS: Trasévalg E6 / E8 Nordkjosbotn - Storfjord grense              
Referat Balsfjord 24  juni 2011.pdf   SVV   24.06.2011 Drøfting: Håndtering av varsel om innsigelse frå Fylkesmannen og NVE, reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense              
Referat Gjestestua 4 juli 2011.pdf   SVV   04.07.2011 Gjennomgang planprosess E6 Nordkjosbotn - Hatteng              
Statens vegvesen anmoding om endring av vedtak E6 (2).pdf   SVV BK 14.07.2011 ANMODNING OM VEDTAKSENDRING FOR E6 NORDKJOSBOTN - STORFJORD GRENSE              
Referat Avklaring E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense   SVV   14.10.2011 Videokonferanse BK, SVV, FMTR og NVE              
Referat  22nov11.pdf   SVV Deltakarar 22.11.2011 Møte angående prosess med ny høyring av kommunedelplan              
Referat Fylkeshuset 13  mars 2012.pdf   SVV   13.03.2012 E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense.  Felles informasjonsutveksling              
Orientering formannskap 25 april 2012.pdf   SVV BK 25.04.2012 Orientering til BK formannskap              
Nye Troms 3mai2012.pdf   SVV   03.05.2012 Varsel oppstart endring av kommunedelplan              
Endring kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense   SVV   03.05.2012 Forslag planprogram Endring av kommunedelplan              
Planleggingsprosessen.pdf   SVV   31.05.2012 Planleggingsprosessen sakset fra SVV nettside              
Handbok 242, Veger og dyreliv.pdf   SVV   2005 Veger og dyreliv  VEILEDNING              
Håndbok 017, Veg- og gateutforming.pdf   SVV   2008 Veg- og gateutforming NORMALER Håndbok 017              
Håndbok 018, Vegbygging.pdf   SVV   2011 Vegbygging NORMALER Håndbok 018              
2011_04_07_rute_8b[1].pdf   SVV strategistaben Region nord   07.04.2011 Rutevise utredninger for riksvegnettet Riksvegrute 8b E6 Nordkjosbotn - Kirkenes              
                       
Folkehelseloven                        
Lov om folkehelsearbeid   Helse- og omsorgsdep. (HOD)   24.06.2011 Selve loven              
Rundskriv om folkehelseloven   Helse- og omsorgsdep. (HOD) Kommuner og Fylke 16.12.2011 Ikraftsetting av loven              
Folkehelseloven med merknader   Helsedirektoratet   15.10.2011 Loven med merknader til de enkelte bestemmelsene              
                       
Verneplanen                        
198-2-20Nordkjoselv[1].pdf   Miljøverndep.   1984 St.prp. Nr. 89 (1984-85) Verneplan III for vassdrag, side 105              
198-2-20Nordkjoselv_NOU[1].pdf 4 NOU   1983 NOU 1983: 42 Nordkjoselv/Gargamjåkka              
Naturmangfoldloven av 2009   Miljøverndep. (MD)   19.06.2009 Lov om forvaltning av naturens mangfold              
                       
Rapporter                        
Kartlegging av skredfare, UTKAST   NGI   05.07.2011 Rapport ukast Nordkjosbotn Balsfjord              
NGU rapport 2006_084.pdf   NGU TFK 22.11.2006 Skredkartlegging i deler av Balsfjord              
Oppdragsmelding 492. pdf, NINA.pdf   NINA SVV 01.12.1997 OPPDRAGSMELDING:Kommunedelsplan E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense, Balsfjord kommune; konsekvenser for dyre- og fuglelivet              
                       
Reguleringsplan                        
2010-09-20_10-36-38.PDF.PDF   Asplan Viak Adresseliste 15.09.2010 Reguleringsplan Nordkjosbotn sør- Kunngjøring av oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram
                       
Avisartikler                        
Nordlys 14jan2012.pdf 1 Ragnhild Enoksen bladet Nordlys   14.01.2012 Vegvesenet justerer omstridt E6-trasé