Utdrag fra:

Forslag til kommunedelplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense 

Merknadsbehandling                                                            Planhefte 3 Januar 2006

 

Planhefte med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet                                  

20. desember 2000 – 20. februar 2001.

 

Offentlig ettersyn av planen ble annonsert i avisene:

•  Nye Tromsø, Moen

•  Nordlys, Tromsø

 

Den 14.12.2000 ble det arrangert et åpent møte på ungdomshuset Ruud om planen og

konsekvensutredningen. Det har i tillegg vært arrangert 2 utedager  (18.-19.01.2001) der

ansvarlige fra Statens vegvesen stilte opp for å gi orientering og svare på spørsmål fra

publikum og grunneiere.

 

Planen lå ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

•  Rådhuset, Balsfjord kommune, Storsteinnes

•  Statens vegvesen Troms, Anleggskontoret i Nordkjosbotn

•  Statens vegvesen Troms, Vegkontoret, Tromsø

 

I tillegg ble planen og konsekvensutredningen sendt på høring 12. desember 2000.

Merknadsfristen ble satt til  20. februar 2001. Planheftet ble sendt til følgende: 

…..

2.    Fylkesmannen i Troms, Miljøvernavdelingen, 9005 TROMSØ

3.    Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, 9291 TROMSØ 

……..

14.  NVE Vassdragsdirektoratet, Region Nord, Postboks 394, 8505 NARVIK

15.  Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes

……

20.  Norges naturvernforbund, Postboks 924, 9259 TROMSØ

……

22.   Norges miljøvernforbund, 

…….

27.   Miljøverndepartementet, 

 

Innen fristens utløp har Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Fylkesmannens

landbruksavdeling, NVE og Balsfjord kommune bedt om forlenget høringsfrist. Fristen ble

forlenget til 30.03.01.  Fylkesmannens landbruksavdeling meldte fra at saken var blitt utsatt i

fylkeslandbruksstyrets møte 30.03. Saken ble først behandlet i møte 05.07.01.

Fylkesmannens miljøvernavdeling hadde også bedt om utsatt  frist til 30.03. De greide heller

ikke å overholde denne fristen, og meldte heller ikke fra om at de ikke greide å overholde

denne utsatte fristen. Etter flere purringer ble merknader mottatt 02.11.01.

Med bakgrunn i innkomne merknader fant vi det nødvendig å foreta en tilleggsutredning, som

ble sendt ut på begrenset høring 28.06.02 til NVE, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Troms

fylkeskommune og Balsfjord kommune med svarfrist 15.09.02. Siste svar er mottatt 23.10.02.

Med bakgrunn i NVE`s svar av 23.10.02 fant vi det nødvendig å arrangere møte og foreta en

befaring  sammen med de. Befaring ble foretatt 20.03.03 og konklusjonen av befaringen er

gitt i brev av 28.10.03.

På grunn av dette, flere skiftinger av saksbehandler i saken samt ulike prioriteringer av

arbeidsoppgaver har saken totalt sett tatt lang tid. Vi håper nå at saken kan sluttføres.

 

1.3. Generelt om merknadsbehandlingen

Alle merknadene vi har fått inn er tatt med i merknadsbehandlingen, selv om noen av

merknadene har kommet inn lenge etter merknadsfristens utløp (gjelder både opprinnelig

konsekvensutredning samt tilleggsutredning). En del av høringsinstansene har ikke sendt inn

merknader til planen.

I vår behandling har vi først kommentert innholdet i merknaden og deretter har vi gitt våre

kommentarer. De som har kommet med merknader til tilleggsutredningen er kommentert for

seg sammen med de opprinnelige merknadene. 

Ingen av merknadene er av en slik art at vi mener de utløser krav om ytterligere

utredninger eller undersøkelser etter at tilleggsutredningen nå er gjennomført.

Vi viser for øvrig til merknadsbehandlingens kapittel 3, oppsummering og anbefaling. 

Som ansvarlig myndighet for tiltak på stamvegnettet er det Vegdirektoratet som skal utarbeide

sluttdokument og avgjøre om utredningsplikten er oppfylt. Vi oversender derfor saken til

Vegdirektoratet før kommunen får den til sluttbehandling og planvedtak i kommunestyret.