Ny E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense

Historikk  

 

 

1986

Vassdragsnr.: 198.2, Nordkjoselva (Dápmotjohka) ble gitt varig vern i 1986.

Vernet omfatter en sone på inntil 100 meter på begge sidene av elva samt alle bielver og bekker som renner inn i elva.

Elva har utspring i Tamokvannet og utløp i Nordkjosbotn.

På nordsiden av elva går dagens E6 mens det på sørsiden går en gammel bygdevei.

Kart over de forskjellige traséene.

 

2000

I desember 2000 kom Kommunedelplan Balsfjord, tekstdel med kartbilag (Planhefte 1) og konsekvensutredning til samme (Planhefte 2A)

Begge dokumentene lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 20. desember 2000 til 20. februar 2001 og sendt ut på høring til blant andre Fylkesmannen i Troms og NVE Region Nord. (Utdrag fra Merknadsbehandling)

2001

I høringsrunden i 2001 anbefaler Balsfjord kommune at alternativ 2, 5, 7 blir lagt til grunn for den videre planleggingen av ny E6, da det medfører minst sjenanse og ulempe for bosetning og landbruk på strekningen. I samme høringsrunde slutter Fylkeslandbruksstyret seg til kommunestyrets vedtak. Fylkeslandbruksstyret uttaler: ”Dette er et trasevalg som fylkeslandbruksstyret finner egnet for å ivareta landbruksinteressene i dalføret.

For traséen fra Nordkjosbotn og forbi Skaidi/Kjempedalen bør vegen legges høyere opp i lia til kote 80 hvor det er en egnet terrasse. Fylkeslandbruksstyret vil be Statens vegvesen utrede om dette er et egnet alternativ for å ivareta ressursutnyttelse, ressursvern, landskap og rekreasjon.” (Planhefte 3, side 12 og 16)

 

2006

Kommuneplanmelding Balsfjord, merknadsbehandling (Planhefte 3) kom i januar 2006

 

16. januar samme år kom Notat til Planhefte 3 fra Utbygging Statens vegvesen til Regionvegsjefen.

 

1. mars 2006 ble kommunedelplanen oversendt fra Statens vegvesen til Balsfjord kommune for vedtak. (Oversendelsesbrev).

 

2007

 

21. august 2007 ble kommunedelplanen behandlet i kommunestyret. I forkant hadde hele kommunestyret vært på befaring.

Alternativ 2 ble enstemmig valgt.

Verken NVE eller Fylkesmannen gir noen tilbakemeldinger på den!

 

2010

21. januar

I forbindelse med detaljregulering av den vedtatte traseen ber kommunen om innspill fra (Underretningsliste) til den vedtatte kommunedelplanen. (BK ber om innspill).

På underretningslista er blant andre både NVE og Fylkesmannen i Troms.

 

Det ser ut til at dette brevet vekker opp både NVE og FMTR

 

1. november skriver Fylkesmannen

”Vi minner om at naturmangfoldloven trådde i kraft  1. juli  2009. Loven gir regler om

bærekraftig bruk og vem av naturen. Prinsippene i §§ 8 til  12 i loven skal ligge til grunn som retningslinjer for kommunens vedtak som berører natur, jf.  naturmangfoldloven  § 7.”

 

Fram til februar 2011 er det en del møter og brevveksling mellom NVE, Fylkesmannen og Statens vegvesen

NVE og Fylkesmannen er kritiske til valg av trasé. De mener at alt 2 er det alternativet som kommer dårligst ut.

NVEs klare anbefaling til Balsfjord kommune er at dette traséaltemativet tas opp til ny behandling.

 

2011

26. februar samt 3. mars 2011 blir så Varsel om planoppstart formelt sendt ut av Statens vegvesen

 

30. mars avholdes folkemøte i Nordkjosbotn.

 

15. april: Fylkesmannens merknader til Varsel om planoppstart.

"Ut fra miljøhensyn kommer Fylkesmannen i Troms høyst sannsynlig til å fremme innsigelse til reguleringsplan for planlagt E6 (alternativ 2) i Balsfjord kommune".

 

1. juni: Innspill planprogram fra NVE:

"Innledningsvis vil vi understreke at vi ikke kan anbefale at reguleringsplanarbeid bygger på foreliggende
kommunedelplaner".

 

24. juni: Referat fra møte mellom Balsfjord kommune, Fylkesmannen, NVE og Statens vegvesen.

For å sikre videre framdrift av planarbeidet, ble flere forslag drøftet.

 

4. juli: Gjennomgang planprosess E6 Nordkjosbotn - Hatteng. Balsfjord og Storfjord kommune i møte med Statens vegvesen.

Gunda kommenterte alternativ 3 med at "det ville bli store inngrep og negativ oppleving for bebuarar som då vil få to parallelle vegar nært".

 

14. juli: "ANMODING OM VEDTAKSENDRING FOR E6 NORDKJOSBOTN - STORFJORD GRENSE"  fra Statens vegvesen

"Statens vegvesen har med grunnlag i varsel om innsigelse valt å stoppa vidare arbeid med reguleringsplan etter vedtatt linje. Vedtatt alt. 2 som kommunen vedtok i 2007 er så konfliktfylt at ein må finna andre løysingar".

 

Vedtak i Balsfjord formannskap -14.09.2011:

Balsfjord formannskap innstiller på at kommunedelplan vedtatt i 2007 oppheves. Det startes helt ny prosess med kommunedelplan for trasevalg ny E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense.

Ny trase anbefales å følge nåværende alt. 2, men i tilfredsstillende avstand fra Nordkjosvassdraget.

 

2012

 

Ca. 1. mai Planprogram kdp E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense (ikke datert i likhet med veldig mange andre dokument fra SVV)