Ny E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense

Kort innføring i veisaken.

Nordkjosvassdraget er et varig vernet typevassdrag fra midten av 80-tallet. Vernet omfatter et belte på inntil 100 m på hver side av elva samt alle bekker og bielver. Vassdraget har et sterkt vern.

På sørsiden av elva går det en gammel bygdevei mens dagens E6 går på nordsida. Bygdeveien går på skyggesida av dalføret i et skogsområde med få hus. E6 går på solsiden der det er gårdsbruk hele veien (flyfoto).

På slutten av 90-tallet begynte arbeidet med ny E6 fra Nordkjosbotn til Hatteng i Storfjord.

Det ble gjort avtale om utarbeidelse av reguleringsplan der Balsfjord kommune (BK) og Statens vegvesen (SVV) fordelte arbeidsoppgaver.
Forslag til ny reguleringsplan ble lagt ut til offentlig høring i desember 2000. Ingen av merknadene som kom inn var av en slik art at det utløste ytterligere utredninger og saken ble oversendt Vegdirektoratet for sluttbehandling.


I 2006 ble forslag til ny kommunedelplan oversendt til BK for vedtak i kommunestyret med anbefaling om alternativ 3 ( på nordsida av elva rett gjennom bygda og verst tenkelig for beboerne).
BK var imidlertid helt klar på at en slik trafikkbelastet stamvei burde legges langt fra bo- og jordbruksområder. I 2007 vedtok derfor et enstemmig kommunestyre at Ny E6 skulle legges på skyggesida på sørsida av elva (alternativ 2).
Dette utløste ingen kommentarer fra verken Fylkesmannen i Troms (FMTR) eller NVE.


I 2010 varslet BK at arbeidet med å detaljregulere traséen skulle starte. Da våknet Tornerose! NVE opplyste at uavhengig av hva de tidligere hadde sagt så var det nå mulig at de ville komme med innsigelser. De henviste også til den nye loven om naturmangfold som var vedtatt i 2009 (2 år etter BKs gyldige vedtak). FMTR våknet også og krevde at BK skulle omgjøre vedtaket fra 2007. I juli 2011 ble derfor arbeidet med  detaljregulering stoppet i påvente av en avklaring.

Pengene til  strekningen Nordkjosbotn - Hatteng er i NTP samlet i en pott. Med stopp i planleggingen ville også nødvendig veiomlegging i forbindelse med nytt industriområde i Nordkjosbotn også stoppe opp. For å "hjelpe" BK å tenke riktige tanker stilte vegsjefen i Troms opp i avisa og lokket med at  hvis BK var snill og gjorde som forventet så kunne det kanskje bli penger likevel. For å komme ut av situasjonen ble det i møte med SVV enighet om å legge ut kommunedelplanen på nytt med tilleggsvurdering av vegkorridor for alternativ 3 i området Piggsteinen - Øvergård. (Kart fra SVV)

Forslag til ny kommunedelplan ble lagt ut 3. mai med høringsfrist 6 uker.

29. mai 2012 kl. 18:30